Presenters Week 1 (4/20)

 1. Moira Peckham – Parable of the Sower – Octavia Butler
 2. Lupita Orozco – AI X-Files episode
 3. Jose Alvarez
 4. Katie Han – “Simulacrum” – Ken Liu
 5. Paola Egipciaco
 6. Katie Manderfield
 7. Kat Cofffin – Aliens franchise
 8. Shane Martin

Presenters Week 2 (4/27)

 1. Lauren Allen
 2. Jo Fekete
 3. Connor Durkin
 4. Tianyi Xia
 5. Cher Zhang & Xiuzhu Zhang
 6. Achille Wangam
 7. Rong Wang